972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

AXIAL GEOLOGIA I MEDI AMBIENT SL

GEOLOGIA APLICADA, PROJECTES PER A LA GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL

ÀMBITS DE TREBALL

Axial és una consultoria experts en geologia que desenvolupa projectes relacionats amb les ciències de la Terra i del medi ambient

informes geotecnics

GEOTÈCNIA

 • Informes geotècnics per a l’edificació i obra civil
 • Sondejos i perforacions
 • Estudis d’estabilitat del terreny i de talussos.
 • Peritatges geologia: geològics i geotècnics
 • Estudis de patologies estructurals associades a la fonamentació
estudis riscos geologics

RISCOS GEOLÒGICS

 • Estudis d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)
 • Estudis d’erosió
 • Diagnosis de riscos geològics i avaluació de perillositat geològica
 • Estudi d’inestabilitats de vessants
 • Estudis de zones afectades per subsidències i col·lapses
 • Mesures correctores i d’estabilització de geologia
hidrogeologia

HIDROGEOLOGIA

 • Caracterització i modelització hidrogeològica
 • Plans directors d’abastament
 • Assaig de bombament. Abatiments freàtics
 • Avaluació de recursos i reserves hídriques
 • Disseny i construcció de captacions d’aigua
 • Aforaments, sondeigs i instal·lació de piezòmetres
 • Perímetres de protecció
 • Assaigs de permeabilitat in situ, Lugeon i Lefranc
 • Inventaris de punts d’aigua (fonts, pous, etc)
 • Instrumentació hídrica: aforament de cabals fluvials, nivells i quimisme.
 • Estudis d’inundabilitat: delimitació de zones inundables
plans us espai naturals

Geodiversitat i desenvolupament sostenible

 • Caracterització geològica i geomorfològica d’hàbitats naturals
 • Plans d’ús públic en espais naturals protegits
 • Anàlisi d’impactes per freqüentació en espais naturals
 • Avaluació ambiental de camins
 • Informe d’impacte ambiental d’activitats esportives i de lleure en el medi natural
 • Inventaris de punts d’interès geològic
 • Estudi de la geodiversitat
 • Cartografia geotemàtica
projectes restauracio minera

RECURSOS GEOLÒGICS I MINERIA

 • Exploració i prospecció recursos geològics
 • Projectes de restauració minera
 • Informes hidrogelògics d’acord amb el catàleg signat entre el gremi d’àrids i l’ACA.
estudis contaminacio sols

SÒLS

 • Estudis de contaminació de sòls
 • Mostreig de terra
 • Cartografia de sòls
 • Caracterització geològica aplicada a l’estudi de sòls
 • Classes de Capacitat Agrològica dels sòls per a la implantació de camps de plaques fotovoltàiques 
estudi canvi climatic

CANVI CLIMÀTIC

 • Avaluació del canvi climàtic en concessions dins del domini públic marítimoterrestre.
 • Estudis de dinàmica litoral per l’afectació del canvi climàtic
 • Estudis meteorològics de projeccions climàtiques d’àmbit regional i local
comunicacio ambiental

COMUNICACIÓ AMBIENTAL

 • Programes i plans d’ús públic
 • Elaboració i edició de guies geològiques
 • Realització de materials didàctics i divulgatius
 • Cursos i programes de formació
 • Disseny d’itineraris de natura
 • Projectes museístics
 • Gestió de punts d’informació
visites guiades geologia

VISITES GUIADES

Organitzem sortides de descoberta i interpretació del medi natural. Treballem per una proposta de turisme cultural, científic i sostenible.

A qui anem dirigits?

Es dirigeix a un ampli sector de la nostra societat interesat en diversos aspectes de la geologia i el medi natural.

ELS NOSTRES SEVEIS DE GEOLOGIA I MEDI NATURAL VAN PRINCIPALMENT ANEM DIRIGITS A:

 • Administració pública.
 • Ajuntaments.
 • Empreses privades.
 • Enginyeries.
 • Fundacions.
 • Associacions.
 • Particulars.

Actualitat geologia i medi natural

Realització d’Estudis Geotècnics

Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació