972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Sòls

El sòl és la capa externa de l’escorça terrestre, originada per l’alteració de les roques, sota la influència de la meteorització i erosió dels éssers vius.

Duem a terme campanyes de presa de mostres seguint la metodologia més adequada, o bé la que requereixi el client. Sota la garantia de que prenem mostres representatives i arriben al seu destí en el menor temps possible i en condicions de conservació.

• Mostreig per a la caracterització de sòls
• Mostreig per a la caracterització geotècnica de sòls i roques
• Mostreig de sòls contaminats
• Mostreig de sòls per a l’agricultura (Decret 153/2019)
• Mostreig de sediments

Sabies que existeix DECRET 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Axial ha participat en diversos projectes relacionats tant amb la cartografia i descripció de sòls, com en el mostreig de sòls. En aquest camp pot oferir les següents propostes de treball:
• Estudis de contaminació de sòls
• Mostreig de terra
• Cartografia de sòls
• Caracterització geològica aplicada a l’estudi de sòls
• Classes de Capacitat Agrològica dels sòls. Adaptats als estudis previs per la instal·lació de plaques fotovoltàiques