972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Canvi climàtic

Davant del futur incert condicionat per unes variacions dels règims mitjos de temperatura i precipitació, així com en l’increment d’episodis extrems de pluges torrencials, glaçades o sequeres, es necessari fer una previsió i afrontar mesures de mitigació i prevenció.

Cal saber que qualsevol construcció dins de la zona de domini públic maritímoterrestre que vulgui disposar d’una concessió, o una pròrroga, necessita d’una avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic sobre els terrenys ocupats.

Article 92 del Reial decret 876/2014. Reglament general de costes. Esmenta que l’avaluació dels efectes del canvi climàtic ha d’incloure: la consideració de la pujada del nivell mig del mar, la modificació de les direccions d’onatge, els increments d’altura d’onada, la modificació de la durada de temporals i, en general, totes les modificacions de les dinàmiques costaneres que actuen a la zona.

En determinats casos, l’informe d’avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic, ha d’anar acompanyada de l’estudi bàsic de la dinàmica litoral.

Article 93 del Reial decret 876/2014. Reglament general de costes. Esmenta el contingut de l’estudi de dinàmica litoral, ha d’incloure:

a) Estudi de la capacitat de transport litoral.
b) Balanç sedimentari i evolució de la línia de costa, tant anterior com previsible.
c) Clima marítim, incloent estadístiques d’onatge i temporals direccionals i escolars.
d) Dinàmiques resultants dels efectes del canvi climàtic.
e) Batimetria fins a zones del fons que no resultin modificades, i forma d’equilibri, en planta i perfil, del tram de costes afectat.
f) Naturalesa geològica dels fons.
g) Condicions de la biosfera submarina i efectes sobre la mateixa de les actuacions previstes en la forma que assenyala l’article 88 e) d’aquest reglament.
h) Recursos disponibles d’àrids i pedreres i la seva idoneïtat, previsió de dragatges o transvasaments de sorres.
i) Pla de seguiment de les actuacions previstes.
j) Proposta per a la minimització, en el seu cas, de la incidència de les obres i possibles mesures correctores i compensatòries.”

Axial, des de 2017 ha començat a desenvolupar els primers informes d’avaluació dels possibles efectes del canvi climàtic i ha participar en diverses jornades i propostes. Actualment plantegem els estudis de canvi climàtic en tres eixos:

• Avaluació del canvi climàtic en concessions dins del domini públic marítimoterrestre.
• Estudis de dinàmica litoral per l’afectació del canvi climàtic
• Estudis meteorològics de projeccions climàtiques d’àmbit regional i local