972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Hidrogeologia

Conèixer les reserves d’aigua, la seva qualitat i la seva vulnerabilitat són eines essencials per la gestió sostenible del territori.

Els estudis hidrogeològics són d’especial interès tant per a la provisió d’aigua, com per entendre el cicle de certs elements químics, com també per avaluar el cicle de les substàncies contaminants, la seva mobilitat, dispersió i la manera que afecten el medi ambient. Conèixer el cicle de l’aigua d’un determinat territori i la relació establerta entre les aigües superficials i subterrànies ha de permetre una planificació d’aquest recurs de forma equilibrada.

Axial desenvolupa, des de fa anys, estudis de caracterització del funcionament hidrogeològic per a diverses finalitats. Entre els estudis que realitzem destaquem:

• Caracterització i modelització hidrogeològica
• Plans directors d’abastament
• Assaig de bombament. Abatiments freàtics
• Avaluació de recursos i reserves hídriques
• Disseny i construcció de captacions d’aigua
• Aforaments, sondeigs i instal·lació de piezòmetres
• Perímetres de protecció
• Assaigs de permeabilitat in situ, Lugeon i Lefranc
• Inventaris de punts d’aigua (fonts, pous, etc)
• Instrumentació hídrica: aforament de cabals fluvials, nivells i quimisme.
• Estudis d’inundabilitat: delimitació de zones inundables