972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Riscos geològics

Equació de risc:

Risc = Perillositat x Vulnerabilitat x Exposició

Avaluar el risc permet prevenir i mitigar les conseqüències derivades d’aquests

El risc és la probabilitat de pèrdues (pèrdues humanes, ferits, danys a les propietats i efectes sobre l’activitat econòmica) degudes a l’ocurrència d’un esdeveniment dins d’una àrea i període de temps donat i com a una funció de la perillositat i del vulnerabilitat, resultat d’interaccions entre amenaces naturals o antropogèniques i condicions de vulnerabilitat (modificat de EIRD i UNDRO 1979. ICGC)

Sabies que d’acord amb la normativa vigent, com la Llei d’Urbanisme, és recomanable i en alguns casos obligatori la realització d’estudis per a la prevenció i reducció dels riscos geològics, especialment en el desenvolupament dels POUMS, Plans Especials, obra pública, entre d’altres.

Axial desenvolupa diversos projectes relacionats amb estudis i projectes d’avaluació dels riscos geològics, en els àmbits següents:

• Estudis d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG)
• Estudis d’erosió
• Diagnosis de riscos geològics i avaluació de perillositat geològica
• Estudi d’inestabilitats de vessants
• Estudis de zones afectades per subsidències i col·lapses
• Mesures correctores i d’estabilització