972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Estudi de les capacitats agrològiques del sòl i la viabilitat dels parcs de plaques fotovoltàiques

Sòls

El Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables..

Aquests decret llei defineix, a l’article 7 Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques i a l’article 9 Criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaiques, els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir la implantació.

Estableix com un dels criteris per a la implementació de plantes solars fotovoltaiques “la no afectació significativa a sòls d’alt valor agrològic i de regadiu  o d’interès agrari”. Es a dir, sòls  amb una alta productivitat o singulars pels productes que en ells s’obtenen.

EL SISTEMA D’AVALUACIÓ CLASSES DE CAPACITATS AGROLÒGIQUES (Klingebiel i Montgomery, 1961) és una eina per identificar aquests sòls d’alt valor agrari  que permet agrupar els sòls segons la seva capacitat de produir, de forma sostenible, els cultius més habituals en la zona en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua d’aquesta capacitat.

Nota relacionada:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energia_eolica/criteris/